குழந்தையின் சைகை ஏற்கனவே வயதுவந்தோரின் தகவல்தொடர்பு கொள்கைகளைக் கொண்டுள்ளது

சைகை என்பது குழந்தையின் ஆரம்பத்திலேயே தோன்றும் மற்றும் பின்னர் வாய்மொழி தொடர்புக்கு முந்தைய செயலாகும். பொதுவாக, நாம் சைகைகளை deictics (குறிக்கும் செயல்) மற்றும் [...]

மனதின் "ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்" க்கான பயனுள்ள உதவிக்குறிப்புகள் 2 வது பகுதி: ஒளிர்வு

நரம்பியல் அறிவாற்றல் மறுவாழ்வு மற்றும் நிர்வாக செயல்பாடுகளின் பயிற்சிக்கான வளங்களை தொடர்ந்து மதிப்பாய்வு செய்வதில், சில பயனுள்ள பயன்பாடுகள் நிறுவப்படலாம் [...]