• பிளஸ் டோடேஷன்/ உயர் அறிவாற்றல் திறன்
  • பெருமூளை-வாஸ்குலர் நிகழ்வுகளின் விளைவுகள் (பக்கவாதம்)
  • நரம்பியக்கடத்தல் நோய்கள்
  • சிகிச்சைகள் மொழி
  • சிகிச்சைகள் நினைவக, attenzione, திட்டமிடல் மற்றும் நடவடிக்கைகளின் மேலாண்மை
  • அறிவாற்றல் தூண்டுதல்

தட்டச்சு செய்யத் தொடங்கவும், தேட Enter ஐ அழுத்தவும்

பிழை: உள்ளடக்கத்தை பாதுகாக்கப்படுகிறது !!