• டிஸ்லெக்ஸியா, dysorthography, கணிதக்குறைபாடு, எழுத
  • கவனம் செலுத்தும் சிக்கல்கள் மற்றும் அதிவேகத்தன்மை (எ.டி.எச்.டி)
  • இன் சிக்கல்கள் மொழி
  • குறிப்பிட்ட நோய்களுக்கான சிகிச்சைகள்கற்றல், கோளாறுகள்attenzione மற்றும் நோய்கள் மொழி
  • இன் கோளாறுகளுக்கு சிகிச்சை குரல்
  • இன் கோளாறுகளுக்கு சிகிச்சை விழுங்குதலுக்கு
  • பாதை பெற்றோருக்கு ஆதரவு குழந்தைகளின் நடத்தை சிக்கல்களை நிர்வகிப்பதற்காக

தட்டச்சு செய்யத் தொடங்கவும், தேட Enter ஐ அழுத்தவும்